Грешка
  • Грешка при зареждането на фийда

30% от заетите лица в страната ползват компютър в работата си

  • 27.8% от заетите лица са използвали компютър поне веднъж седмично за изпълнение на своите служебни задължения през 2013-та, а за 23.9% е осигурен достъп до интернет. Спрямо 2012 г. се наблюдава увеличение съответно с 1.2% и 1.4%. Най-широко използвани са информационно-комуникационните технологии в компаниите с над 250 заети лица, 99.1% от които имат достъп до интернет, докато в малките предприятия този относителен дял е 87.4%.
  • През 2013 г. 53.7% домакинствата в България притежават достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан растеж от 2.8 % спрямо 2012 г.
  • През януари - септември 2013 г. износът на България за ЕС се увеличава с 9.0% спрямо същия период на 2013 г. и е 19.5 млрд. лева. Основните ни търговски партньори са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция, формиращи 68.0% от износа за ЕС. Вносът от ЕС нараства с 2.5% и е 22.2 млрд. лв. по цени CIF. Салдото (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е 2 705.7 млн. лева.
  • Износът на България за трети страни през януари - октомври 2013 г. нараства с 5.1% спрямо същия период на 2012 г. и е в размер на 14.5 млрд. лв. Основните ни партньори са Турция, Китай, Русия, Гибралтар, Украйна и Сърбия, формиращи 51.1% от износа. Вносът намалява с 1.6% и е 17.0 млрд. лв. Салдото е отрицателно и е 2 534.6 млн. лв.
  • В търговията на България с трети страни и ЕС (общо) от страната за януари - октомври 2013 г. са изнесени стоки за 36.4 млрд. лв. и спрямо същия период на 2012 г. износът се увеличава със 7.8%. У нас са внесени стоки на стойност 42.0 млрд. лв., или с 0.9% повече. Салдото е отрицателно и е на стойност 5 594.2 млн. лв., или с 2 232.0 млн. лв. по-малко от салдото за първите десет месеца на 2012 г.
  • През октомври 2013 г. оборотът в търговията на дребно нараства с 6.9% спрямо октомври 2012 г., строителната продукция намалява със 7.8%, промишленото производство расте с 4.1%
  • Инфлацията за ноември 2013 г. спрямо октомври 2013 г. е минус 0.2%, а за ноември 2013 г. спрямо ноември 2012 г. е минус 1.5%.

Още статии от категорията

Данъчни, счетоводни и ТРЗ казуси