Грешка
  • Грешка при зареждането на фийда

БВП расте с близо процент за третото тримесечие

  • През третото тримесечие на 2013 г. спрямо същото на 2012 г., БВП в ЕС-28 нараства с 0.1%, а в България - с 0.7%. Най-висок икономически растеж се наблюдава в Румъния - с 4.1%, Латвия - с 3.9% и Литва - с 2.3%, докато Кипър отчита спад с 5.7%, Гърция - с 3.0%, Италия - с 1.9%, Чехия - с 1.6% и Словения - с 1.3%.
  • БВП в ЕС-28 през третото тримесечие на 2013 г. нараства с 0.2% спрямо предходното тримесечие. Най-висок икономически растеж отчитат Румъния - с 1.6%, Латвия - с 1.2%, Великобритания и Унгария - с 0.8%, Полша - с 0.6% и България - с 0.5%, докато Кипър, Чехия, Франция и Италия регистрират спад съответно с 0.8, 0.5, 0.1 и 0.1%.
  • По данни на НСИ, произведеният БВП през третото тримесечие на 2013 г. е 21 590 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 2 971 лв. от стойностния обем на показателя.
  • През третото тримесечие на 2013 г. заетите лица в икономиката са 3 624.0 хиляди. На един зает се падат 5 957.5 лв. от текущия обем на БВП, или средно 14.8 лв. БВП за един отработен час.
  • За третото тримесечие на 2013 г. равнището на производителността на труда е най-високо в индустриалния сектор - 6 209.9 лв. брутна добавена стойност (БДС) средно на един зает. В сектора на услугите всеки зает произвежда 5 202.5 лв. БДС, а в аграрния сектор - 2 054.7 лв. БДС.
  • Създадената от националната икономика БДС през третото тримесечие на 2013 г. e 18 448 млн. лв. Спрямо същото тримесечие на 2012 г. делът на аграрния сектор в БДС намалява с 2.6 пр.п. до 8.8%, на индустриалния сектор - с 0.8 пр.п. до 29.8%, а в сферата на услугите се увеличава до 61.4% при 58.0% през същия период на 2012 г.
  • Цените на производител на вътрешния пазар през октомври 2013 г. спадат с 3.9% спрямо същия месец на 2012 г.: в добивната промишленост - с 10.3%, преработващата - с 3.1%, производството на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.9%.
  • През октомври т.г. спрямо октомври 2012 г. се увеличава производството на ел.енергия - с 13.4% и твърди горива - с 26.6%, намалява на пропан-бутан - с 18.2%, дизелово гориво - с 12.5%, природен газ - с 19.4%, на безоловния бензин е без изменение. Нарастват доставките на твърди горива - с 26.1%, пропан-бутан – с 20.0%, безол. бензин - 2.4%, дизел - 10.7%, природен газ - 6.4% и ел.енергия - с 9.2%.

Още статии от категорията

Данъчни, счетоводни и ТРЗ казуси