Грешка
  • Грешка при зареждането на фийда

Брутния ни външен дълг намаля до 37 млн. евро

  • Брутният външен дълг в края на септември 2013 г. е 37 183 млн. и спрямо септември 2012 г. намалява с 321 млн. евро (0.9%). Дългосрочните задължения са 26 811 млн. евро, а краткосрочните възлизат на 10 372 млн. евро.
  • В края на октомври 2013 г. депозитите на фирмите са 15.378 млрд. лв. (19.4% от БВП). В сравнение със същия месец на 2012 г. те нарастват с 8.3%. Депозитите на гражданите са 36.457 млрд. лв. (45.9% от БВП) и нарастват с 9.3%.
  • Кредитите за фирмите в края на октомври 2013 г. се повишават с 1.4% на годишна база до 35.117 млрд. лв. (44.2% от БВП). Кредитите за гражданите са 18.540 млрд. лв. (23.3% от БВП) и намаляват с 0.6%. Жилищните кредити са 8.795 млрд. лв. и намаляват на годишна база с 0.4%, а потребителските кредити възлизат на 7.290 млрд. лв. и са с 0.1% по-малко спрямо октомври 2012 г.
  • Преките инвестиции в страната за януари - септември 2013 г. възлизат на 854.4 млн. евро (2.1% от БВП), при 1 664.1 млн. евро (4.2% от БВП) за януари – септември 2012 г. Най-големите преки инвестиции в страната са на Нидерландия (578.9 млн. евро) и Германия (93.7 млн. евро).
  • Средният лихвен процент (СЛП) за фирмите по депозитите с договорен матуритет в левове през октомври 2013 г. спрямо октомври 2012 г. намалява с 1.05 пр.п. до 2.33%, а по тези в евро – с 0.91 пр.п. до 1.87%. СЛП за гражданите спада с 0.85 пр.п. до 3.91%, а по тези в евро – с 0.67 пр.п. до 3.67%.
  • През октомври 2013 г. СЛП за гражданите по кредитите за потребление в левове се увеличава спрямо октомври 2012 г. с 0.35 пр.п. до 11.72%, а по тези в евро – с 0.10 пр.п. до 9.47%. При жилищните кредити в левове той намалява с 0.64 пр.п. до 6.69%, а в евро – с 0.81 пр.п. до 7.09%.
  • По данни на НСИ през третото тримесечие на 2013 г. превозените товари и извършената работа от товарния транспорт се увеличават в сравнение с предходното тримесечие, съответно с 0.8 и 3.9%.
  • Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2013 г. са 306.5 хил. - с 8.9% повече от октомври 2012 г. Посещенията на чужденци у нас са 546.7 хил., което е с 4.3% повече.
  • През ноември 2013 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 1.7 пункта спрямо нивото си от октомври, което се дължи на по-благоприятния климат в промишлеността - с 4.3 пункта и в сектора на услугите - с 0.9 пункта. При търговия на дребно той се понижава с 0.6 пункта, а в строителството остава на равнището от октомври.

Още статии от категорията

Данъчни, счетоводни и ТРЗ казуси