Грешка
  • Грешка при зареждането на фийда

Безработицата в България към края на м. септември 2013 г. е 10.8 %

  • Безработицата в България към края на м. септември 2013 г. е 10.8 %, което е с 0.1% повече от м. август и с 1.1% по-малко от м. януари 2013 г., когато тя е 11.9%. Това сочат данните на Агенцията по заетостта (на база регистрирани безработни) . Според статистиката на Евростат пък, безработицата у нас през м. август 2013 г. е 13%, което е 0.2% повече от м. януари 2013 г.
  • Според НСИ инфлацията за септември 2013 г. спрямо август 2013 г. е 0.1%, а годишната инфлация за септември 2013 г. спрямо септември 2012 г. е минус 1.6%.
  • Разходите за научноизследователска и развойна дейност през 2012 г. са 495.9 млн. лв., което е с 15.5% повече спрямо 2011 г.
  • По данни на Министерството на финансите номиналният размер на държавния дълг в края на 2012 г. възлиза на 13 673,6 млн. лв. (6 991.2 млн. евро), от които 8 692,6 млн. лв. външен и 4 981,0 млн. лв. вътрешен дълг – нарастване с 2 044,4 млн. лв. спрямо края на 2011 г. Делът на държавния дълг е 17,6% от БВП - нарастване с 2,1 пр.п. Държавногарантирания дълг е 1 009,3 млн. лв. (516.05 млн. евро) - намаление със 187,9 млн. лв. спрямо края на 2011 г. За сравнение, в края на август 2013 г. държавният дълг възлиза на 6 525,0 млн. евро, а държавногарантираният дълг – на 442,4 млн. евро.
  • По съобщение на МТСП България и Германия са на първо място по усвояване на средства от Европейския социален фонд за периода януари – септември 2013 г. От началото на 2013 г. Европейската комисия е превела на страната 16.9% от общия размер на договорените средства за програмния период 2007-2013 г., като средното равнище за ЕС е 11.0%.
  • По данни на БНБ за януари – август 2013 г. преките чуждестранни инвестиции в страната са 772.5 млн. евро (1.9% от БВП) при 1 593.5 млн. евро (4% от БВП) за същия период на 2012 г. По държави, най-големите преки инвестиции са на Нидерландия (483.4 млн. евро) и Русия (67.4 млн. евро).
  • Текущата сметка за януари – август 2013 г. е положителна и възлиза на 1255.1 млн. евро (3.1% от БВП) при дефицит от 279.2 млн. евро (0.7% от БВП) за януари – август 2012 г.
  • За януари – август 2013 г. резервните активи на БНБ намаляват с 396.6 млн. евро при увеличение от 1 554.3 млн. евро за същия период на 2012 г.

Още статии от категорията

Данъчни, счетоводни и ТРЗ казуси