Безработицата в ЕС-28 към август 2013 г. е 10.9%

  • Безработицата в ЕС-28 към август 2013 г. е 10.9%, или 26.595 млн. безработни (с 882 000 повече спрямо август 2012 г.). Най-ниска е безработицата в Австрия (4.9%) и Германия (5.2%), а най-висока - в Гърция (27.9%) и Испания (26.2%). В България тя е 13.0%.
  • Строителната продукция показва намаление от 9.5% през август 2013 г. в сравнение със същия месец на 2012 г., сочат данни на НСИ. Оборотът в търговията на дребно нараства с 4.9%, промишленото производство спада с 2.4%, добивната промишленост - с 8.0%, в преработващата - с 0.7% и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6.1%.
  • За януари - юли 2013 г. износът на България за ЕС се увеличава с 6.6% спрямо същия период на 2012 г. и е в размер на 14.7 млрд. лева. Основните ни търговски партньори са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция, които формират 68.8% от износа за ЕС. Вносът от ЕС нараства с 1.0% и е 17.3 млрд. лв. по цени CIF. Салдото (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е 2 573.1 млн. лв.
  • Износът на България за трети страни през януари - август 2013 г. се увеличава със 7.3% спрямо същия период на 2012 г. и е 11.6 млрд. лв. Основните ни търговски партньори са Турция, Китай, Руската федерация, Гибралтар, Украйна и Сърбия, формиращи 51.8% от износа. Вносът намалява с 1.7% и е на стойност 13.5 млрд. лв. Салдото е отрицателно и е 1 865.5 млн. лева.
  • В търговията на България с трети страни и ЕС – общо за януари - август 2013 г. от страната са изнесени стоки на стойност 28.7 млрд. лв. и спрямо същия период на 2012 г. износът се увеличава със 7.9%. Внесени са стоки за 33.0 млрд. лв., или с 0.3% по-малко спрямо същия период на 2012 г. Салдото е отрицателно и е на стойност 4 243.2 млн. лв., което е с 2 199.2 млн. лв. по-малко от салдото за първите осем месеца на 2012 г.
  • През август 2013 г. в страната са функционирали 2 757 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла – увеличение със 7.4% спрямо август 2012 г. Общият брой на нощувките е 5 025.0 хил., или с 3.4% повече. Общата заетост на леглата е 59.5% - увеличение с 0.6. Приходите от нощувки достигат 213.1 млн. лв., или с 8.7% повече в сравнение с август 2012 г.

Още статии от категорията