Грешка
  • Грешка при зареждането на фийда

Държавния дълг в края на август 2013 г. възлиза на 6 525 млн. евро

  • Съгласно водения от Министерството на финансите официален регистър на държавния дълг, същият в края на август 2013 г. възлиза на 6 525 млн. евро (16,0% от БВП), от който вътрешният е 2 817 млн. евро, а външният е 3 707 млн. евро. В номинално изражение дългът намалява с 382 млн. евро спрямо края на юли. Държавногарантираният дълг през месец август достига до 442 млн. евро и намалява с 5 млн. евро.
  • Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към 31.08.2013 г. е отрицателно в размер на 212,7 млн. лв. На месечна база за август се отчита дефицит в размер на 44,6 млн. лв., при дефицит от 92,7 млн. лв. за август 2012 г. Постъпилите приходи и помощи по КФП са 18 996,4 млн. лв. или 62,5% от годишните разчети. Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската за ЕС) възлизат на 19 209,1 млн. лв., което е 60,1% от годишния разчет. Фискалният резерв към 31.08.2013 г. е в размер на 4,7 млрд. лева.
  • По данни на НСИ цените на производител на вътрешния пазар през август 2013 г. спадат с 2.9% спрямо същия месец на 2012 г., в т.ч. в добивната промишленост - с 8.3%, в преработващата - с 1.8% и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.1%.
  • През август 2013 г. спрямо август 2012 г. се увеличава производството на твърди горива - с 8.2%, безоловен бензин - с 2.5% и електроенергия - с 4.6%, а намалява това на пропан-бутан - с 27.3% и дизелово гориво - с 1.9%. Нарастват доставките на твърди горива - със 7.4%, пропан-бутан - с 3.0% и дизелово гориво - с 1.8%, намаляват тези на безоловен бензин - с 34.5%, природен газ - с 1.4% и електроенергия - с 1.1%.
  • Обемът на вземанията по кредити на фирмите и гражданите през юли 2013 г. възлиза на 53.606 млрд. лева (66.8% от прогнозния БВП за 2013 г.).
  • Средното натоварване на мощностите в промишлеността през юли 2013 г. нараства с 1.5% спрямо април до 69.5%. Според бизнес анкетите на НСИ през септември 2013 г. 9.2% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им.

Още статии от категорията

Данъчни, счетоводни и ТРЗ казуси