Грешка
  • Грешка при зареждането на фийда

Разходите на работодателите за наетите от тях лица растат

  • Разходите на работодателите за наетите от тях лица нарастват с 3.4% спрямо второто тримесечие на 2012 г. Разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 3.2%, а другите разходи с 4.7%.
  • Според БНБ средствата, управлявани от застрахователните, презастрахователните и здравноосигурителните дружества, които осъществяват дейност в България, възлизат на 5.322 млрд. лв. към края на юни 2013 г. Техният размер се увеличава с 399.2 млн. лв. (8.1%) в сравнение с юни 2012 г. (4.923 млрд. лв.) и намалява с 42.4 млн. лв. (0.8%) спрямо края на първото тримесечие на 2013 г. (5.365 млрд. лева).
  • За юли 2013 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 245.8 млн. евро при излишък от 278.7 млн. евро за юли 2012 г.
  • Преките чуждестранни инвестиции у нас за юли 2013 г. са в размер на 114.6 млн. евро при 80.6 млн. евро за юли 2012 г. За януари – юли 2013 г. те са 802.5 млн. евро (2% от БВП) при 1 197.9 млн. евро (3% от БВП) за същия период на 2012 г. Най-големите инвестиции за януари - юли 2013 г. са на Холандия (487.1 млн.) и Австрия (81.3 млн. евро).
  • Резервните активи на БНБ се повишават с 250.4 млн. евро при увеличение от 985.5 млн. евро за юли 2012 г. За януари – юли 2013 г. те намаляват с 267.4 млн. евро при увеличение от 1 448.9 млн. евро за същия период на 2012 г.
  • Държавният дълг на България (в млн. евро) към м. юли 2013 г. е 6 907.7 (16.8% от БВП), от който вътрешният дълг е 3 200.6, а външният е 3.707.1. За сравнение – към м. юли 1912 г. той е 7 056.2 (17.8% от БВП), в т.ч. вътрешен – 2 522.5 и външен – 4 533.7.
  • По данни на Агенцията по заетостта към края на юли 2013 г. регистрираните безработни са 355 039 (10.8% от работната сила). Към края на юли 2012 г. те са били 356 536 (също 10.8%). За последните две години най-много регистрирани безработни засега е имало към края на февруари 2013 г. – 392 748 (12.0% от работната сила).
  • Над 11,5 млн. лева е отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, която ще подпомогне подготовката на общинските планове за развитие за следващия програмен период (2014-2020 г.), както и въвеждането на ефективни механизми за мониторинг и контрол на общинските политики.

Още статии от категорията

Данъчни, счетоводни и ТРЗ казуси