Грешка
  • Грешка при зареждането на фийда

БВП в ЕС-28 през второто тримесечие на 2013 г. се увеличава с 0.4%

БВП в ЕС-28 през второто тримесечие на 2013 г. се увеличава с 0.4% спрямо предходното тримесечие. Най-висок икономически растеж отчитат Португалия - с 1.1%, Германия, Великобритания, Литва и Финландия – с 0.7%, докато Кипър, Словения, Италия и Нидерландия регистрират спад съответно с 1.4, 0.3, 0.2 и 0.2%.

Данните за второто тримесечие на 2013 г. спрямо същото на 2012 г. показват запазване на равнището на БВП в ЕС-28. Най-висок икономически растеж се наблюдава в Латвия – с 4.3%, Литва - с 4.2%, Великобритания – с 1.5%, Румъния и Естония – по 1.4%, докато най-голям спад отчитат Кипър - с 5.2% и Гърция – с 4.6%.

По данни на НСИ през второто тримесечие на 2013 г. БВП на България възлиза на 19 398 млн. лв. (9 918 млн. евро) по текущи цени. На човек от населението се падат 2 666 лв. (1 363 евро) от стойностния обем на показателя. БВП нараства с 0.2% спрямо същото тримесечие на 2012 г. и намалява с 0.1% спрямо първото на 2013 г.

По отношение на компонентите на крайното използване принос за регистрирания положителен икономически растеж на България има колективното потребление с 2.6%. Индивидуалното крайно потребление бележи спад спрямо съответното тримесечие на 2012 г. с 1.3%. Бруто образуването на основен капитал нараства с 1.4%. Вносът и износът на стоки и услуги отбелязват ръст съответно от 2.0 и 4.5% спрямо съответното тримесечие на предходната година.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през второто тримесечие на 2013 г. e 16 691 млн. лв. по текущи цени. Тя нараства с 0.2% в сравнение със същото тримесечие на 2012 г. и намалява с 0.1% спрямо първото тримесечие на 2013 г. Спрямо второто тримесечие на 2012 г. относителният дял на аграрния сектор в БДС се увеличава с 1.0 пр.п. и достига 6.4%, а нарастването в сферата на услугите е с 0.3 пр.п. до 61.8%. Индустриалният сектор намалява дела си с 1.3 пр.п. до 31.8%.

През второто тримесечие на 2013 г. заетите лица в икономиката на България са 3 515.8 хиляди. На едно заето лице се падат 5 517.4 лв. от текущия обем на БВП, а всеки зает създава средно 13.2 лв.

Равнището на производителността на труда за второто тримесечие на 2013 г. е най-високо в индустриалния сектор - 6 148.1 лв. БДС средно на един зает и 14.3 лв. за един отработен човекочас. Съответно данните за сектора на услугите са 4 792 лв. БДС и 11.5 лв., а за аграрния сектор - 1 434.9 лв. БДС и 3.6 лв. за един отработен човекочас.


Още статии от категорията

Данъчни, счетоводни и ТРЗ казуси