Износът на България за ЕС се увеличава

По данни на НСИ за януари - май 2013 г., износът на България за ЕС се увеличава със 7.5% спрямо същия период на 2012 г. и е 10.2 млрд. лева. Основните ни търговски партньори са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция, формиращи 69.7% от износа. Вносът от ЕС се увеличава с 0.5% до 11.9 млрд. лв. по цени CIF. Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС е отрицателно и е на стойност 1 685.5 млн. лева.

Износът на България за трети страни за януари - юни 2013 г. нараства с 9.8% спрямо съответния период на 2012 г. и е 8.6 млрд. лв.. Основните ни партньори са Турция, Гибралтар, Русия, Китай, Украйна и Сърбия, формиращи 53.0% от износа. Вносът от трети страни намалява с 2.2% и е на стойност 10.0 млрд. лв. (CIF). Салдото (FOB - CIF) е отрицателно и е на стойност 1 425.6 млн. лв.

В търговията на България с трети страни и ЕС – общо за периода януари - юни 2013 г. от страната са изнесени стоки за 20.8 млрд. лв. и спрямо същия период на 2012 г. износът се увеличава със 7.8%. У нас са внесени стоки общо на стойност 24.4 млрд. лв., или с 1.0% по-малко. Салдото е отрицателно и е 3 626.2 млн. лв., което е с 1 750.6 млн. лв. по-малко от салдото за първите шест месеца на 2012 г.

Месечната инфлация за юли 2013 г. спрямо юни 2013 г. е минус 0.5%. Годишната инфлация за юли 2013 г. спрямо юли 2012 г. е 0.5%.

През второто тримесечие на 2013 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 2 940.2 хил., а относителният им дял от населението на същата възраст - 47.0%. В сравнение с второто тримесечие на 2012 г. делът на заетите лица се увеличава с 0.8 пр. п. Безработните лица са 437.3 хил., а броят им се увеличава с 6.8%.

Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2013 г. е 1 168 лв. и спрямо същия период на 2012 г. се повишава с 9.0%. Общият разход на лице от домакинство е 1 059 лв. и се повишава с 9.5%.

Броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2013 г. е 561 - с 1.6% повече спрямо същото тримесечие на 2012 г. Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 84.9 кв. м през второто тримесечие на 2012 г. на 81.1 кв. м през същото тримесечие на 2013 г.

Споразумението за покупката на Юнионбанк от Първа инвестиционна банка е новина номер едно за банковия сектор у нас през тази седмицата.


Още статии от категорията